[Ebook] ➭ Чем люди живы ➬ Leo Tolstoy – Multi-channel.co

Nsan Ne Le Ya Ar Nl D N R Ve Yazar Tolstoy Un Okuyucunun Manevi D Nyas Na Hitap Eden Hik Yelerinden Olu An En Nemli Eserlerinden Biridir Kitaba Ismini Veren Hik Yede, Fakir Bir Ayakkab C Ustas Olan Simon Taraf Ndan Kurtar Lan Michael, U Temel Sorular N Cevab N Bulmaya Al R Nsana Y N Veren Ey Nedir, Insana Ne Verilmemi Tir, Insan Ne Ile Ya Ar Kitapta Yer Alan K Sa Hik Yelerde Tolstoy, Insan Do As Ndaki Iyilik Ve K T L , Bencillikle Ve Payla Mc L Inceleyerek, Okuyucuya Ibretlik Dersler Verir


10 thoughts on “Чем люди живы

 1. says:

  Kitab n didaktik y n n ve vermek istedi i mesajlar n a da okur a s ndan ola anl n g z n nde bulundurarak yap lan s ele tirilerin bak a s n payla mayaca m zira bir metni bu yk olur, tiyatro olur, iir olur yaln zca mesaj verme kayg s yla yaz ld i in ele tirmek yanl t r Bu do ru olsayd edebiyat n belki de te birini pe atmak gerekirdi Kitap, baz mesajlar verme kayg s yla yaz lm olabilir bunun yan nda pek ok insan davran n zay f y nleriyle tespit etmeye al m t r Bunun i in view spoiler bir yumurta nedeniyle kan kavgay hide spoiler


 2. says:

  Tolstoy un yle naif bir anlat m var ki hikayeleri okurken kendimi kapt rd m gittim Hepsi de birbirinden anlaml be farkl hikaye Ama kitaba ad n veren hikaye var ki nsan Neyle Ya ar beni en ok etkileyen o oldu Bence herkesin okumas gereken k sac k bir kitap Tolstoy ile tan mak i in ok yerinde Klasik okumak baz insanlar korkutuyor Betimlemelere bo ulacaklar ve zorlanacaklar y n nde bir teredd t oluyor Ama aksine yle naif, yle sade bir anlat m var ki kitapta bir rp da okutuyor kendisini Benim mutlaka tavsiyemdir.


 3. says:

  tolstoy hakk nda k t ele tiride bulunmak ne haddimize ama rus edebiyat na bu kitapla ba lasam, ya da tolstoy ile bu kitapta tan m olsam benim i in ok b y k hayal k r kl olurdu kitab n ismi dolay s yla b y k beklentiye girdim ama i eri indeki yk ler dini, dini olmas n n da tesinde bir hayli didaktik idi adeta k r g ze parmak k vam nda bir ders vericilik olunca tolstoy okuyor gibi de il de stv izliyor gibi hissettim en yak n zamanda anna karenina ya ba lamak yeni hedefim olsun bunu a mam z laz m leo arp ld


 4. says:

  How Much Land Does A Man Need , Leo Tolstoy Lev Nikolaevich Tolstoi 1828 1910 2014 1388 64 5 14 5 10 9786005337112 19 1392 32 17 11 9786000403225


 5. says:

  Ke ke herkes bu kitab okusa ve anlasa, belki ok daha iyi bir d nyada ya yor oluruz


 6. says:

  biz l bilmeyiz biz g n hesab yla sat yoruz bir g nde ne kadar toprak evirirsen o kadar senindir, bir g n n fiyat da bin ruble i te iyi de bir g nde bir s r toprak evrilir hepsi de senin olur yaln z tek art m z var topra evirmeye ba lad n yere g n bitmeden d nemezsen paran gider. vize haftas n kazas z belas z atlatt m ve geldim.biraz zg n m nk tolstoy nl foto raf ndaki gibi bir hal ile kar ma oturdu ve bana bir saat kadar hal deseni inceletti dedeci im ama diye s ze girmeye al t k a yeni yk ler anlatt , anlatt , i im i ti yemin ediyorum.bu kadar inan s z olacak ne vard bilmiyorum ama tanr ya, eytana dair anlatt her ey a r komik geldi bana samanyolu tv fon m zi i ile okusan s r tmaz, yle bir retiden bahsediyorum.ba lang taki diyalo un ge ti i insana ok toprak gerekir mi isimli bir yk var kitapta, ger ekten ba ar l eytandan ve ger ek d retilerden ba ms z olarak de erlendirdi inde insan n a g zl l ne dair ho bir ders say labilir.


 7. says:

  Kendi kendime yle d nd m Adam bir y ll k haz rl k yap yor, oysa g n batmadan lece ini bilmiyor Tolstoy ok ekindi im bir yazard a r bir dili oldu unu d nm t m aksine olduk a yal n bir kaleme sahipmi vermek istedi i mesaj ok netti Birbirinden anlaml ,etkileyici alt hikayeden olu uyor hepsi birbirinden g zel olsa da ben zellikle insan neyle ya ar ve ilyas hikayelerini ok sevdim ve ders kard m.


 8. says:

  ocukken okumu tum 20 ya nda tekrar okudum iyi ki de okumu um ocuk akl mla hikayelerde verilen dersleri anlayabilece imi sanm yorum En ok kitaba ismini veren insan ne ile ya ar adl hikayeden etkilendim Her bir hikayede hayat n za dair karabilece iniz farkl bir ders var lmeden nce mutlaka okunmal Hatta kendimi aresiz ve mutsuz hissetti im zamanlarda a p a p okumay d n yorum Ayr ca yar m saatte bitti dili olduk a ak c


 9. says:

  Klasik okumak beni her zaman d nd r r nk o u klasi in amac direk bize ne yaparsak iyi olur Ne yapmazsak k t olur sorusuna cevap verdirtir nsan Ne ile Ya ar ise bize k c k bir yard m n kocaman sonu lar n anlatan tolstoy un harika bir yk s insankitap bask s nda Tolstoy un ba ka yk leri de var ve onlarda yine yard m n zerine harika yk ler E er klasik okumaya korkuyorsan z bu kitap b t n korkular n z al p size daha ok klasik okutturacak Puan 4.7


 10. says:

  thaki Yay nlar ndan kan nsan Ne le Ya ar Lev Tolstoy un m thi yk kitab Orhan Ertu rul Tekin taraf ndan evrilmi Edit rl n Sel uk Aylar yapm indeki her yk ye bay ld m Kitap be yk den olu uyor ve u an, kitap bitmesine ra men be i de akl mda yer tuttu nsan manzaralar , ya am, insana insan olarak bakan, k t ve iyinin ayr m n n ne kadar da ince oldu unu, bir ad mla di er tarafa nas l da ge ildi ini g steren sevgi, empati dolu harika bir yaz n Tolstoy un Hac Murat n okumu tum Roman beni yk leri kadar etkilememi ti Ama burada Tolstoy ile ilgili arad n z her eyi, sanat n n, ilham n n, y re inin t m g zelli ini g rebilirsiniz Her k t phanede olmal.